LÀM THẾ NÀO NÓ HOẠT ĐỘNG

icon-1

BƯỚC 1

Đăng ký tên web

BƯỚC 2

Chọn thiết kế và thiết kế

BƯỚC 3

cùng nhau xây dựng

HOÀN THÀNH

Xác nhận trang web là hoàn toàn

START - Đăng nhập và xem 1,2,3 bước

Picture12

Bước 1 - Đăng ký tên web của bạn

Picture13

Bước 2 - Chọn thiết kế của bạn

Picture14

Bước 2 - Chọn thiết kế của bạn

Picture15

Bước 3 - Xây dựng với thiết kế của bạn

Picture16

TOÀN BỘ - Trang web Xác nhận hoàn tất

(A hủy bỏ lựa chọn dự án có sẵn)

Picture17

GET STARTED

Free trial. No credit card required.